การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายจังหวัดชัยนาท

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนางสาวพรทิพย์ ทองชื่น นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เป็นคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายจังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท