การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) และประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี

   วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ศักดิ์ชัยนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) และประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท