อบรมสัมมนาเรื่อง ”การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดโลกใหม่ทางการค้าสู่ตลาดสากล” ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนางสาวพรทิพย์ ทองชื่น นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่จัดอบรมสัมมนาเรื่อง "การสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดโลกใหม่ทางการค้าสู่ตลาดสากล" ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 108 ราย โดยมี นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาในครั้งนี้