วิศวกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กับเครือข่ายผู้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ วิสาหกิจชุมชนสวนยางกลางนา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวีระพล ผ่องสุภา อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายสมพงษ์ พรมลอองวัน วิศวกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กับเครือข่ายผู้ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ วิสาหกิจชุมชนสวนยางกลางนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท