ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ”การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายวีระพล ผ่องสุภา อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนายสุวรรณ โพโต นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วยนายวงศกร ภู่สัตยาธนพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ " ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาสรรคบุรี ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท