ตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวา ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

วันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายวีระพล ผ่องสุภา อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยนางสาวพรทิพย์ ทองชื่น นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ร่วมตรวจติดตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส้มโอขาวแตงกวา ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าเกษตรด้านพืชให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำนวน 29 ราย ในพื้นที่ตำบลเที่ยงแท้ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท