วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

“นำนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมการผลิต เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมาตรฐานสากล และมีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน อย่างยั่งยืน”