โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง
O2   ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
O3   อำนาจหน้าที่
O4   ข้อมูลการติดต่อ  
O5   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O6   ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O7   Q&A  
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O8   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด
O9   แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O10   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
011   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O12   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O13   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O14   E-Service  
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O16   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การส่งเสริมความโปร่งใสและนโยบายป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O18   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O19   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบาย No Gift Policy
O20   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O21   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การมีส่วนร่วมและดำเนินการป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วม
O22   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
023   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
024   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน