พันธกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

    1. พัฒนาสนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
    2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    3. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง