สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567